วัตถุประสงค์ และอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัย

วิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแพทยสภาในส่วนที่เกี่ยวกับสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รวมทั้งสาขาและอนุสาขาต่างๆ ทางเวชศสตร์ฉุกเฉิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา
(๒) จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(๓) สอดส่องดูแลและส่งเสริมความประพฤตฺและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสมาชิก
(๔) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(๕) จัดการประชุมทางวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และกิจกรรมต่างๆสำหรับสมาชิก
(๖) เป็นศูนย์กลางการติดต่อและแลกเปล่ยนความรู้ทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆกับราชวิทยาลัย วิทยาลัย หน่วยงาน สมาคม หรือองค์กรต่างๆในวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๗) ส่งเสริมและผดุงเกียรติของสมาชิก
(๘) ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีงามและความสามัคคีในหมู่สมาชิก และระหว่างสมาชิกกับแพทย์สาขาวิชาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(๙) จัดหาทุนและผลประโยชน์อื่นๆ เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อการศึกษาและวิจัยในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) เผยแพร่ความรู้ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและแก่วิชาชีพเวชกรรม
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่แพทยสภามอบหมาย