เนื้อหาแยกตามประเภท

Tags Post date
กำหนดการ และขั้นตอนการสมัครสอบ Comprehensive Life Support สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 พ.ศ. 2566 Comprehensive life support 2023-07-31 09:04
ขอเชิญเสนอชื่อ ผลงานวิจัย และชื่อนักวิจัย เพื่อรับคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ACTEP 2023-07-14 09:20
ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ ที่สอบผ่านการสอบ Short answer essay ปีการสอบ ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 2023-07-03 15:07
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎีเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 2023-07-03 15:04
ขอแสดงความยินดีกับวุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน ที่สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 2023-07-03 14:59
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ประกาศวิทยาลัย 2023-07-01 19:25
พิธีรับวุฒิบัตรแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ประกาศวิทยาลัย 2023-07-01 18:59
คู่มือการสอบสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติฯ อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ปีการสอบ 2566 Prehospital fellowship 2023-05-27 18:46
ประกาศสมัครสอบ เพื่อหนังสืออนุมัติ อนุสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นอกโรงพยาบาล ปีการสอบ 2566 คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 2023-04-10 14:02
การรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ สมัครแพทย์ประจำบ้าน 2023-03-31 16:46

Pages