กำหนดการ และวิธีลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2561-2563

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2561-2563 จะใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็คทรอนิกส์ โดยอ้างอิงจากข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 1. คณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยผู้บริหารซึงเป็นสมาชิกสามัญที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวนไม่เกิน 15 คน โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานประจำแห่งละไม่เกินหนึ่งคน
 2. ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่ สมาชิกสามัญ (ผู้ได้รับ อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) โดยสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 15 คน
 3. สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง:
  • ที่ยังไม่เคยผ่านการยืนยันตัวตนบนบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์วิทยาลัย มีขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตนดังนี้
   • สมัครบัญชีผู้ใช้ หรือ login ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มี แล้วไปที่หน้าบัญชีผู้ใช้ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน ที่หน้าลงทะเบียน ระบุวิชาชีพเป็น"แพทย์ฉุกเฉิน" โดยเอกสารยืนยันตัวตน (อย่างน้อย 1 รายการ) ได้แก่
   1. สำเนาบัตรประชาชน
   2. สำเนาอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร
   3. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
   • เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะมี e-mail ตอบกลับเพื่อยืนยันการสมัครทันที และตามด้วย e-mail ยืนยันอนุมัติสิทธิเมื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ
   • หลังจากได้รับ e-mail อนุมัติสิทธิแล้ว จะสามารถ login เข้าระบบได้
  • ที่ผ่านการยืนยันตัวตน และได้รับสิทธิ์สมาชิกสามัญ บนเว็บไซต์แล้ว สามารถลงคะแนนได้ โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำ
 4. การเปิดลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ https://tcep.or.th ที่ระบบลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤษภาคม 2561
 5. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

สอบถามเพิ่มเติมที่ election@tcep.or.th