ระบบลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้แก่ สมาชิกสามัญ (ได้รับ อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร) โดยสมาชิกแต่ละบุคคลมีสิทธิลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 15 คน เมื่อลงคะแนนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการลงคะแนนได้

กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้ง 15 พ.ค. 2561 - 30 พ.ค. 2561 ปิดระบบ รับลงคะแนนเวลา 23:59:00 30 พฤษภาคม 2561

วิธีลงทะเบียน และลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2561-2563

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2561-2563

สอบถามเพิ่มเติม และแจ้งปัญหาการใช้งานที่ election@tcep.or.th

The results of this poll are not available.