รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ. 2561-2563

หมายเลข คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงานประจำ ข้อมูลผู้สมัคร
1 นายแพทย์ อิสระ อริยะชัยพาณิชย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ข้อมูลผู้สมัคร
2 ผศ. พญ. จิราภรณ์ ศรีอ่อน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ข้อมูลผู้สมัคร
3 นายแพทย์ ดนุ เกษรศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลผู้สมัคร
4 พลอากาศตรี นายแพทย์ เฉลิมพร บุญสิริ สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ข้อมูลผู้สมัคร
5 แพทย์หญิง จิตรลดา ลิ้มจินดาพร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อมูลผู้สมัคร
6 แพทย์หญิง ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ข้อมูลผู้สมัคร
7 นายแพทย์ สุนทร ชินประสาทศักดิ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ข้อมูลผู้สมัคร
8 แพทย์หญิง วราลี อภินิเวศ โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช ข้อมูลผู้สมัคร
9 นายแพทย์ บริบูรณ์ เชนธนากิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลผู้สมัคร
10 นาวาอากาศตรี ชัชวาลย์ จันทะเพชร ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ข้อมูลผู้สมัคร