ลงทะเบียน AMTCEP2020 Disaster workshop

Disaster workshop

การดูแลในภัยพิบัติการจัดการผู้ป่วยจํานวนมากในเหตุภัยพิบัติ ต้องบริหารทรัพยากรที่มีจํากัดไปเพื่อให้การดูแลรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้บาดเจ็บจํานวนมาก........ เป็นการดูแลที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์

ในการฝึกซ้อม table top exercise นี้จะแสดงให้เห็นการใช้หุ่นยนต์เพื่อสืบค้นหาผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ รวมทั้งการดูแลผู้บาดเจ็บจํานวนมากในเต๊นท์รักษานอกโรงพยาบาล ตลอดจนการจัดลําดับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปลายทางตามลําดับความเร่งด่วนซึ่งทําตามระบบ MRIM ของทวีปยุโรป ในการฝึกครั้งนี้จะมีการนําองค์ความรู้ของ WHO มาใช้เพื่อให้ประสานการทํางานได้อย่างมีระเบียบและมีเอกสารในการจัดเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บ อันจะทําให้เกิดการสร้างฐานข้อมูลเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์เรียนรู้ อันจะทําให้เกิดการพัฒนาแนวทางแก้ไขภัยพิบัติให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ฝึกเพื่อเข้าใจการทํางาน .....หัดประสานงาน .......สร้างเอกสารเพื่อจัดเก็บข้อมูล .....สู่การพัฒนาวิธีบริหารจัดการให้ดีขึ้นในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย: แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจําบ้านและแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยแพทย์ พยาบาลและนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่สนใจ

ฝึกอบรม: วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 -12 นที่ห้อง ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ อาคารทรงเหลี่ยมชั้น ๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซนทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ค่าลงทะเบียน:early bird registration (ก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2563) ท่านละ 1,000 บาท:หลังจากวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านละ 1500 บาท รับจํานวนจํากัด (40 คน)

ลงทะเบียน AMTCEP2020 DIsaster workshop

ลงทะเบียน Disaster workshop

  1. โอนเงินตามยอดเงินที่ระบุในรายการจอง หากมีเลขใบประกอบวิชาชีพ ให้ระบุเศษสตางค์ตรงกับ หมายเลข 2 ตัวท้าย ของใบประกอบวิชาชีพ ที่ > บัญชี: วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย > ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ > เลขบัญชี: 142-0-25853-2
  2. ถ่ายภาพ หรือ scan หลักฐานโอนเงิน สำหรับส่งยืนยันโอนเงิน
  3. ที่แบบฟอร์มลงทะเบียนด้านล่าง: กรอกรายละเอียดลงทะเบียน ชื่อผู้เข้าประชุม สถานที่ทำงาน เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ วิชาชีพ แนบภาพถ่ายหลักฐานโอนเงิน แล้วคลิกปุ่ม Submit เพื่อบันทึกข้อมูล
  4. เมื่อทำรายการครบถ้วน ระบบจะส่ง E-mail ยืนยันรายการจองกลับไป โดยมีสถานะเป็นรอยืนยันการลงทะเบียน
  5. เมื่อรายการลงทะเบียนได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว จะมี E-mail แจ้งยืนยันอีกครั้ง
  6. กรณีที่ท่าน login ในระบบ ขณะทำรายการ ท่านจะสามารถดูรายการจองย้อนหลังทั้งหมด

หมายเหตุ

  1. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การยืนยันลงทะเบียน ให้กับรายการ ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน และเอกสารการโอนเงินที่ไม่ชัดเจน
  2. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
บาท
อัตราค่าลงทะเบียนเป็นไปตามวิชาชีพ กรุณาโอนเงิน และส่งหลักฐานแนบด้านล่าง
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
กรุณาระบุข้อจำกัดด้านอาหาร เว้นว่าง หากไม่มี
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.