Disaster management workshop

ประกาศเลื่อนกำหนดการ workshop เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ตามกำหนดการ AMTCEP2020

Disaster workshop

AMTCEP2020 disaster workshop

** ขยายเวลาลงทะเบียนอัตรา early bird (5,000 บาท/ท่าน) เป็น 22 สิงหาคม 2563 **

การดูแลในภัยพิบัติการจัดการผู้ป่วยจํานวนมากในเหตุภัยพิบัติ ต้องบริหารทรัพยากรที่มีจํากัดไปเพื่อให้การดูแลรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้บาดเจ็บจํานวนมาก........ เป็นการดูแลที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์

ในการฝึกซ้อม table top exercise นี้จะแสดงให้เห็นการใช้หุ่นยนต์เพื่อสืบค้นหาผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ รวมทั้งการดูแลผู้บาดเจ็บจํานวนมากในเต๊นท์รักษานอกโรงพยาบาล ตลอดจนการจัดลําดับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลปลายทางตามลําดับความเร่งด่วนซึ่งทําตามระบบ MRIM ของทวีปยุโรป ในการฝึกครั้งนี้จะมีการนําองค์ความรู้ของ WHO มาใช้เพื่อให้ประสานการทํางานได้อย่างมีระเบียบและมีเอกสารในการจัดเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บ อันจะทําให้เกิดการสร้างฐานข้อมูลเพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์เรียนรู้ อันจะทําให้เกิดการพัฒนาแนวทางแก้ไขภัยพิบัติให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ฝึกเพื่อเข้าใจการทํางาน .....หัดประสานงาน .......สร้างเอกสารเพื่อจัดเก็บข้อมูล .....สู่การพัฒนาวิธีบริหารจัดการให้ดีขึ้นในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย: แพทย์ทั่วไป แพทย์ประจําบ้านและแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยแพทย์ พยาบาล เจ้าพนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ที่สนใจ

ฝึกอบรม: วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 -12 นที่ห้อง ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ อาคารทรงเหลี่ยมชั้น ๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซนทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ค่าลงทะเบียน:early bird registration (ก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2563) ท่านละ 1,000 บาท:หลังจากวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านละ 1500 บาท รับจํานวนจํากัด (40 คน)

ลงทะเบียน AMTCEP2020 DIsaster workshop

ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ และเข้าระบบ (หากต้องการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนภายหลัง)

  1. หากท่านยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ ให้สมัครบัญชีผู้ใช้
  2. หลังจากสมัคร ท่านสามารถ Login เข้าใช้งาน

ลงทะเบียน Disaster workshop

  1. โอนเงินตามยอดเงินที่ระบุในรายการจอง หากมีเลขใบประกอบวิชาชีพ ให้ระบุเศษสตางค์ตรงกับ หมายเลข 2 ตัวท้าย ของใบประกอบวิชาชีพ ที่ > บัญชี: วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย > ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ > เลขบัญชี: 142-0-25853-2
  2. ถ่ายภาพ หรือ scan หลักฐานโอนเงิน สำหรับส่งยืนยันโอนเงิน
  3. ที่แบบฟอร์มลงทะเบียนด้านล่าง: กรอกรายละเอียดลงทะเบียน ชื่อผู้เข้าประชุม สถานที่ทำงาน เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ วิชาชีพ แนบภาพถ่ายหลักฐานโอนเงิน แล้วคลิกปุ่ม Submit เพื่อบันทึกข้อมูล
  4. เมื่อทำรายการครบถ้วน ระบบจะส่ง E-mail ยืนยันรายการจองกลับไป โดยมีสถานะเป็นรอยืนยันการลงทะเบียน 5.เมื่อรายการลงทะเบียนได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว จะมี E-mail แจ้งยืนยันอีกครั้ง
  5. ท่านสามารถดูรายการจองย้อนหลังทั้งหมด

หมายเหตุ

  1. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การยืนยันลงทะเบียน ให้กับรายการ ที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน และเอกสารการโอนเงินที่ไม่ชัดเจน
  2. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี
Image: 
AMTCEP2020 disaster workshop