ประกาศวิทยาลัย

กำหนดการ วิธีลงทะเบียน และลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2559-2561 [ปรับปรุง 29/05/2559]

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2559-2561 จะใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็คทรอนิกส์ อ้างอิง ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 1. คณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยผู้บริหารซึงเป็นสมาชิกสามัญที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวนไม่เกิน 15 คน โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานประจำแห่งละไม่เกินหนึ่งคน
 2. การเปิดลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ คณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย https://tcep.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 3. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้แก่ สมาชิกสามัญ (ได้รับ อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร)โดยสมาชิกแต่ละบุคคลมีสิทธิลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 15 คน 
 4. การลงทะเบียน การยืนยันตัวตนสมาชิกสามัญ และการ login เข้าระบบ
  1. การลงทะเบียน และยืนยันตัวตนสมาชิกสามัญ สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่
   1. ทำรายการผ่าน link คำเชิญ ที่ระบบส่งให้ตาม e-mail ที่ได้ให้ไว้กับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
   2. (กรณีไม่ได้รับคำเชิญ หรือใช้ e-mail อื่น) สมัครบัญชีผู้ใช้ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน ที่ หน้าลงทะเบียน 
    เอกสารยืนยันตัวตน อย่างน้อย 1 รายการ ได้แก่
    1. สำเนาบัตรประชาชน
    2. สำเนาอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร
   3. แนบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
  2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะมี e-mail ตอบกลับยืนยันการสมัครทันที และตามด้วย e-mail ยืนยันอนุมัติสิทธิ์"สมาชิกสามัญ" ภายใน 48 ชั่วโมง
  3. หลังจากได้รับ e-mail ยืนยันสิทธิ์แล้ว จะสามารถ login เข้าระบบ
 5. การลงคะแนนเลือกตั้ง
  1. ดู รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  2. ลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายเลือกผู้สมัครที่ต้องการลงคะแนน (ไม่เกิน 15 คน) แล้วกดปุ่ม vote จะปรากฏข้อความยืนยันการลงคะแนน
  3. เมื่อลงคะแนนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข หรือยกเลิกการลงคะแนนได้

หากไม่สามารถ login เข้าระบบ หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ที่ election@tcep.or.th

 

การเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 'ให้จัดตั้งวิทยาลัยขึ้นเป็นองค์กรในสังกัดแพทยสภา เรียกว่า "วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย" เรียกโดยย่อว่า "วฉท." และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Thai College of Emergency Physicians" มีชื่อย่อว่า "TCEP" รวมทั้งให้มีเครื่องหมายวิทยาลัยและครุยวิทยฐานะสำหรับสมาชิกได้ตามระเบียบของวิทยาลัย...

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

ยื่นใบสมัครพร้อมรายละเอียด ในวันที่ ๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งมีคุณสมบัติ คือ 

๑.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑.๒ เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Pages