การแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะทำงานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่