หลักเกณฑ์ระเบียบ และสิทธิ์ของแพทย์ผู้เข้ารับเกียรติบัตรวุฒิบัณฑิต ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

Download PDF Graduation2017.pdf

คำชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์ระเบียบและสิทธิ์ของแพทย์ผู้เข้ารับเกียรติบัตรวุฒิบัณฑิต

ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

*****************************************

สิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับวุฒิบัตรจะได้รับหลังจากชำระค่าใช้จ่าย

1.ภาพรับวุฒิบัตร (บนเวที) ขนาด 10 x 12 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ พร้อมไฟล์

-ภาพ Portrait (ภาพเดี่ยว)ขนาด 10 x 12 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ พร้อมไฟล์

-ภาพถ่ายหมู่ขนาด 10 x 24 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ พร้อมไฟล์

หากต้องการภาพเพิ่มจากนี้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ติดต่อได้ที่ซุ้มถ่ายภาพ)

2.คูปองรับชุดครุย และ คูปองรับวุฒิบัตร

หลักเกณฑ์ และระเบียบการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับวุฒิบัตร

ข้อที่  1แพทย์ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร หลังชำระค่าใช้จ่ายแล้ว ขอยกเลิก การเข้าร่วมพิธี

จะไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าลงทะเบียนใด ๆ ได้

ข้อที่ 2 หลังจากฝ่ายลงทะเบียนออกเอกสารแบบตอบรับการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล และไม่อนุญาตให้มีการโอนย้ายชื่อในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อที่ 3 กรณีแพทย์ฉุกเฉินรุ่นที่ 1-9 เข้าพิธีรับครุยจะได้รับเป็นเกียรติบัตรวุฒิบัณฑิตแทนเนื่องจากเคยได้รับวุฒิบัตรไปแล้ว

ข้อที่  4แพทย์ที่ ไม่ประสงค์เข้าร่วม พิธีรับวุฒิบัตรในงานประชุมวิชาการประจำปี

ขอรับหนังสือวุฒิบัตร/อนุมัติด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจได้ที่สำนักวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ  ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร ราคา 800 บาท ติดต่อขอรับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรได้ที่ ฝ่ายทะเบียน วิทยาลัยฉุกเฉิน

คุณเบญจมาศ ดีขามป้อม เบอร์โทรศัพท์ 0923647559 วันเวลาราชการ หรือติดต่อได้ที่

email: ACTEP2017@tcep.or.th

Attachment: