การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัย

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2565-2567

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
 2. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 3. เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
 4. เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2563-2565

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
 2. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 3. เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
 4. เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. ผู้สมัครจะต้องส่งข้อมูลสมัครพร้อมรายละเอียด ในวันที่ 1-30 เมษายน 2563 และส่งข้อมูลการสมัครออนไลน์ที่ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สมัครผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เท่านั้น

ช่วงเวลา รับสมัคร: 1-30 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

ลงคะแนนเลือกตั้ง(ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์) วันที่ 11-30 พฤษภาคม 2563

ประกาศผลเลือกตั้ง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ election@tcep.or.th

คณะจัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2563-2565:

 • ประธาน: พลอากาศตรี เฉลิมพร บุญสิริ
 • เลขานุการ: นาวาอากาศตรีหญิง วราลี อภินิเวศ
 • กรรมการ: ผศ.นพ. บริบูรณ์ เชนธนากิจ
 • กรรมการ: รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
 • กรรมการ: ผศ.นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์
 • กรรมการ: นพ.อิสระ อริยะชัยพาณิชย์
 • กรรมการ: ผศ.นพ.ดนุ เกษรศิริ
 • กรรมการ: ผศ.พญ.จิตรลดา ลิ้มจินดาพร

คู่มือดำเนินการระบบเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัย 2563-2565

ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก

 1. ผู้สมัครต้องมีบัญชีผู้ใช้ เว็บ tcep.or.th ที่ได้รับสิทธิ์สมาชิกสามัญ สมัครบัญชีผู้ใช้ และส่งหลักฐาน
 2. ผู้สมัคร เข้าบันทึกข้อมูล และส่งเอกสารที่ หน้าส่งข้อมูลผู้สมัคร

ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2561-2563

จากข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาที่อ้างถึง หน้าที่ของคณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เมื่อผู้บริหารวิทยาลัยชุดปัจจุบันครบวาระ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง ได้แก่ แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง และแพทย์ที่ได้รับหนังสือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง  โดยใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ คณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย https://tcep.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 พฤษภาคม 2561

บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  คณะผู้จัดการเลือกตั้งฯ จึงขอรายงานผลการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ให้ทราบว่า มีผู้มาลงคะแนนเสียง จำนวน 55 คน  รายนามผู้ได้รับการเลือกตั้งมีดังนี้

 1. หมายเลข 9: นายแพทย์ บริบูรณ์ เชนธนากิจ
 2. หมายเลข 5: แพทย์หญิง จิตรลดา ลิ้มจินดาพร
 3. หมายเลข 6: แพทย์หญิง ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
 4. หมายเลข 2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง จิราภรณ์ ศรีอ่อน
 5. หมายเลข 4: พลอากาศตรีนายแพทย์ เฉลิมพร บุญสิริ
 6. หมายเลข 1: นายแพทย์ อิสระ อริยะชัยพาณิชย์
 7. หมายเลข 8: แพทย์หญิง วราลี อภินิเวศ
 8. หมายเลข 10: นาวาอากาศตรีนายแพทย์ ชัชวาลย์ จันทะเพชร
 9. หมายเลข 7: นายแพทย์ สุนทร ชินประสาทศักดิ์
 10. หมายเลข 3: นายแพทย์ ดนุ เกษรศิริ

กำหนดการ และวิธีลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2561-2563

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2561-2563 จะใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็คทรอนิกส์ โดยอ้างอิงจากข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยมีข้อกำหนดดังนี้

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563

กำหนดการการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563

 • 20 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2561: รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • 15 พฤษภาคม 2561: ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • 15-30 พฤษภาคม 2561: ลงคะแนนเลือกตั้ง (ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์)
 • 31 พฤษภาคม 2561: ประกาศผลการเลือกตั้ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านใน

รายละเอียดผลคะแนน

มีสมาชิกสามัญลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 229 คน จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 529 คน คิดเป็น 43.29%

จำนวนคะแนนเสียง 2,259 คะแนน

รายละเอียดคะแนนเสียง:

 1. หมายเลข 10: พันโท สุธี อินทรชาติ
  78% (178 votes)
 2. หมายเลข 18: นายแพทย์บริบูรณ์ เชนธนากิจ
  74% (170 votes)
 3. หมายเลข 6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิตรลดา ลิ้มจินดาพร
  70% (161 votes)
 4. หมายเลข 4: แพทย์หญิง สุธาพร ล้ำเลิศกุล
  69% (157 votes)
 5. หมายเลข 3: นายแพทย์ ชาติชาย คล้ายสุบรรณ
  66% (151 votes)
 6. หมายเลข 9: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
  65% (149 votes)
 7. หมายเลข 11: พันเอก นายแพทย์ สุรจิต สุนทรธรรม
  64% (146 votes)
 8. หมายเลข 20: พลอากาศตรี เฉลิมพร บุญสิริ
  60% (138 votes)
 9. หมายเลข 8: นายแพทย์ อิสระ อริยะชัยพาณิชย์
  53% (122 votes)
 10. หมายเลข 17: นายแพทย์ ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี
  51% (116 votes)
 11. หมายเลข 1: นายแพทย์ ภานุวงส์ แสนสำราญใจ
  48% (110 votes)
 12. หมายเลข 14: นายแพทย์ ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม
  47% (107 votes)
 13. หมายเลข 12: แพทย์หญิง สุทธสินี เจียมประเสริฐ
  46% (106 votes)
 14. หมายเลข 2: นายแพทย์ ปณิธาน จริงจิตร
  37% (84 votes)
 15. หมายเลข 16: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดนุ เกษรศิริ
  34% (77 votes)
 16. หมายเลข 19: นายแพทย์ สุนทร ชินประสาทศักดิ์
  27% (61 votes)
 17. หมายเลข 5: นายแพทย์ ชายวุฒิ สววิบูลย์
  27% (61 votes)
 18. หมายเลข 7: นาวาเอก พิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร
  27% (61 votes)
 19. หมายเลข 15: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง นพมณี ตันติเวทเรืองเดช
  25% (58 votes)
 20. หมายเลข 13: นายแพทย์ พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
  23% (52 votes)

ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2559-2561

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาที่อ้างถึง คณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง ได้แก่ แพทย์แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง และแพทย์ที่ได้รับหนังสือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากแพทยสภา หรือแพทยสภารับรอง  โดยใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ คณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย https://tcep.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559

บัดนี้ การดำเนินการเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  คณะผู้จัดการเลือกตั้งฯ จึงขอรายงานผลการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ให้ทราบว่า มีผู้มาลงคะแนนเสียง จำนวน 229 คน จากจำนวนสมาชิก 526 คน คิดเป็นร้อยละ 43.54  ดังรายนามผู้ได้รับการเลือกตั้ง

 1. หมายเลข 10: พันโท สุธี อินทรชาติ
 2. หมายเลข 18: นายแพทย์บริบูรณ์ เชนธนากิจ
 3. หมายเลข 6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิตรลดา ลิ้มจินดาพร
 4. หมายเลข 4: แพทย์หญิง สุธาพร ล้ำเลิศกุล
 5. หมายเลข 3: นายแพทย์ ชาติชาย คล้ายสุบรรณ
 6. หมายเลข 9: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
 7. หมายเลข 11: พันเอก นายแพทย์ สุรจิต สุนทรธรรม
 8. หมายเลข 20: พลอากาศตรี เฉลิมพร บุญสิริ
 9. หมายเลข 8: นายแพทย์ อิสระ อริยะชัยพาณิชย์
 10. หมายเลข 17: นายแพทย์ ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี
 11. หมายเลข 1: นายแพทย์ ภานุวงส์ แสนสำราญใจ
 12. หมายเลข 14: นายแพทย์ ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม
 13. หมายเลข 12: แพทย์หญิง สุทธสินี เจียมประเสริฐ
 14. หมายเลข 2: นายแพทย์ ปณิธาน จริงจิตร
 15. หมายเลข 16: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดนุ เกษรศิริ

กำหนดการ วิธีลงทะเบียน และลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2559-2561 [ปรับปรุง 29/05/2559]

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2559-2561 จะใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็คทรอนิกส์ อ้างอิง ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 1. คณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยผู้บริหารซึงเป็นสมาชิกสามัญที่มาจากการเลือกตั้ง จำนวนไม่เกิน 15 คน โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานประจำแห่งละไม่เกินหนึ่งคน
 2. การเปิดลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จะใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์ คณะผู้จัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย https://tcep.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 3. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้แก่ สมาชิกสามัญ (ได้รับ อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร)โดยสมาชิกแต่ละบุคคลมีสิทธิลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกิน 15 คน 
 4. การลงทะเบียน การยืนยันตัวตนสมาชิกสามัญ และการ login เข้าระบบ
  1. การลงทะเบียน และยืนยันตัวตนสมาชิกสามัญ สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่
   1. ทำรายการผ่าน link คำเชิญ ที่ระบบส่งให้ตาม e-mail ที่ได้ให้ไว้กับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
   2. (กรณีไม่ได้รับคำเชิญ หรือใช้ e-mail อื่น) สมัครบัญชีผู้ใช้ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน ที่ หน้าลงทะเบียน 
    เอกสารยืนยันตัวตน อย่างน้อย 1 รายการ ได้แก่
    1. สำเนาบัตรประชาชน
    2. สำเนาอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร
   3. แนบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
  2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะมี e-mail ตอบกลับยืนยันการสมัครทันที และตามด้วย e-mail ยืนยันอนุมัติสิทธิ์"สมาชิกสามัญ" ภายใน 48 ชั่วโมง
  3. หลังจากได้รับ e-mail ยืนยันสิทธิ์แล้ว จะสามารถ login เข้าระบบ
 5. การลงคะแนนเลือกตั้ง
  1. ดู รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
  2. ลงคะแนนเสียง โดยทำเครื่องหมายเลือกผู้สมัครที่ต้องการลงคะแนน (ไม่เกิน 15 คน) แล้วกดปุ่ม vote จะปรากฏข้อความยืนยันการลงคะแนน
  3. เมื่อลงคะแนนแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข หรือยกเลิกการลงคะแนนได้

หากไม่สามารถ login เข้าระบบ หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ที่ election@tcep.or.th

 

Pages