เชิญรวมประชุมใหญสามัญประจําปวุฒิบัณฑิต วิทยาลัยแพทยฉุกเฉินแหงประเทศไทย

เรียน วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยทุกท่าน เชิญประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2560 วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรด์ ลาดพร้าว

เพื่อรับฟัง วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานในปีหน้า รวมถึง ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของวิทยาลัยในการพัฒนางานของวิทยาลัยต่อไป

หนังสือเชิญประชุมสามารถโหลดได้ใน link ด้านล่าง

ตารางเวลาคร่าวๆ

8.00- 11.30 รับครุยถ่ายรูป .

11.30-12.30 ทานข้าว

12.30-13.00 ซ้อมเดิน

13-13.30 วฉท กล่าวเปิด แถลงพันธกิจ

13.30-15.00 รับครุย

15.00-15.30 จัดแสตน

15.30-16.00 ถ่ายรูปหมู่