ประกาศวิทยาลัย

ประกาศเปลี่ยนแปลงที่อยู่วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ โดยสามารถติดต่อได้ที่

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ซอยสาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 065-4786324 , 094-9396767 E-mail: tcep.tmc@gmail.com

แต่งตั้งคณะทำงานแผนกวิชาการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ประกาศวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 6/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานแผนกวิชาการแพทย์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่

ขอเชิญเสนอชื่อ ผลงานวิจัย และชื่อนักวิจัย เพื่อรับคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น 2563

เรียนสมาชิกสามัญวิทยาลัยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ฯ ทุกท่าน

ขอเรียนเชิญองค์กรของท่านเสนอชื่อผู้เหมาะสมได้รับรางวัล:

 1. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
 2. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 (โดยใช้ผลงานวิจัยปี 2562)

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แนบเกณฑ์และแบบเสนอชื่อตามแนบกรอกโดยการพิมพ์หรือลายมือชื่อที่ชัดเจน โดยส่งใบสมัครนี้มาที่อีเมลล์ research@tcep.or.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ อนุกรรมการวิจัย ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2563-2565

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
 2. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 3. เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
 4. เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
 5. ผู้สมัครจะต้องส่งข้อมูลสมัครพร้อมรายละเอียด ในวันที่ 1-30 เมษายน 2563 และส่งข้อมูลการสมัครออนไลน์ที่ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สมัครผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เท่านั้น

ช่วงเวลา รับสมัคร: 1-30 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 10 พฤษภาคม 2563

ลงคะแนนเลือกตั้ง(ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์) วันที่ 11-30 พฤษภาคม 2563

ประกาศผลเลือกตั้ง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ election@tcep.or.th

คณะจัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2563-2565:

 • ประธาน: พลอากาศตรี เฉลิมพร บุญสิริ
 • เลขานุการ: นาวาอากาศตรีหญิง วราลี อภินิเวศ
 • กรรมการ: ผศ.นพ. บริบูรณ์ เชนธนากิจ
 • กรรมการ: รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
 • กรรมการ: ผศ.นพ.สุนทร ชินประสาทศักดิ์
 • กรรมการ: นพ.อิสระ อริยะชัยพาณิชย์
 • กรรมการ: ผศ.นพ.ดนุ เกษรศิริ
 • กรรมการ: ผศ.พญ.จิตรลดา ลิ้มจินดาพร

คู่มือดำเนินการระบบเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัย 2563-2565

ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก

 1. ผู้สมัครต้องมีบัญชีผู้ใช้ เว็บ tcep.or.th ที่ได้รับสิทธิ์สมาชิกสามัญ สมัครบัญชีผู้ใช้ และส่งหลักฐาน
 2. ผู้สมัคร เข้าบันทึกข้อมูล และส่งเอกสารที่ หน้าส่งข้อมูลผู้สมัคร

Pages