พิธีรับวุฒิบัตรของแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565