TCEP EMS Medical commander และ EMS Director workshop 2563

หลักสูตร EMS Medical Commander ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดทำ course Core lecture และการลงทะเบียนบน EMS director course สำหรับ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ปีการฝึกอบรม 2563 ในรูปแบบ Online

ขอให้แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ศึกษาวิดีโอแนะนำหลักสูตรทุกคน:

ขอแสดงความยินดีกับ วุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉินที่สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๓

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ วุฒิบัณฑิตแพทย์ฉุกเฉิน ที่สอบผ่านเพื่อวุฒิบัตร / หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๖๓

แถลงการณ์ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เรื่อง แสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน

Pages