การส่งหัวข้องานวิจัย

Primary tabs

  1. Login เข้าระบบ
  2. เข้า Emergency Medicine Research 2563
  3. Click ที่ link ส่งหัวข้องานวิจัย กดปุ่ม Answer questions
  4. บันทึกชื่องานวิจัย ภาษาไทย และอังกฤษ, หัวข้อ, ประเภทงานวิจัย
  5. ตรวจสอบยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อบันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
  6. กดปุ่ม Submit your answers เพื่อบันทึก
  7. ถ้าพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ mailto:EMResearch@tcep.or.th