โครงการอบรมระยะสั้นสำหรับแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน

หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินในฐานะองค์กรวิชาชีพที่ดูแลด้านเวชกรรมฉุกเฉิน ได้ปรับปรุงหลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปี พ.ศ. 2559 โดยในหัวข้อ 1.12 ง ของหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ ได้ระบุการพัฒนาหลักสูตรแพทย์สั่งการและแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินขึ้น โดยเริ่มจัดการเรียนการสอนแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน ในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้วุฒิแพทย์ฉุกเฉินที่จบจากหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์ อ านวยการปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหนึ่งในขั้นตอนของการอบรมแพทย์ประจำบ้านหลักสูตรนี้ คือการอบรมระยะสั้นหลักสูตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS Medical Director Workshop) ด้วยเหตุนี้ทางวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินได้จัดอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อซึ่งจะเป็นฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหาที่ส าคัญในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการอ านวยการตรงในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลในสภานการณ์ต่างๆได้
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัยในการปฏิบัติการงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์อุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติได้

กลุ่มเป้าหมาย

แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่ผ่านหลักสูตรแพทย์สั่งการปฏิบัติการฉุกเฉิน จ านวน 65 คน ต่อ 1 รุ่น รวม 130 คน

การรับสมัคร

ค่าสมัคร ราคา 4,000 บาท โปรดลงทะเบียนตามรอบ โดยกรอกข้อมูลเพื่อขอสนับสนุนค่าลงทะเบียนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติผ่าน Link หรือ QR code ด้านล่าง ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยตัดสินรอบ การสมัครแบบระบบ First come first serve เท่านั้น