[EMERGENCY] เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1.2 สถาบันลำดับที่ 1

เรียน ผู้สมัคร

ตามที่ท่านได้ดำเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปีการฝึกอบรม รอบที่ 1.2 ทางวิทยาลัยขอประกาศให้ผู้สมัครตามรายชื่อดังต่อไปนี้ รายงานตัวเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านในสถาบันฝึกอบรมลำดับที่ 1 ตามที่่ท่านได้เลือกไว้ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ สถานที่ที่สถาบันฝึกอบรมกำหนด

ขอแสดงความนับถือ

ภุมรินทร์  แซ่ลิ่ม

รองเลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย