[updated 2017-02-22] พิธีมอบเกียรติบัตรวุฒิบัณฑิต ประจำปีพ.ศ.2560

กำหนดการ: วันที่ 17 มีนาคม 2560

การลงทะเบียน (ปิดรับลงทะเบียน 25 ก.พ. 2560)

จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ตามลำดับการลงทะเบียนและโอนเงิน

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร

<--break->

คำชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์ระเบียบและสิทธิ์ของแพทย์ผู้เข้ารับเกียรติบัตรวุฒิบัณฑิต

ณห้องวิภาวดีบอลรูม ซี ชั้น Lobbyโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

*****************************************

สิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียนเข้ารับวุฒิบัตรจะได้รับหลังจากชำระค่าใช้จ่าย

1.ภาพรับวุฒิบัตร (บนเวที) ขนาด 10 x 12 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ พร้อมไฟล์

-ภาพ Portrait (ภาพเดี่ยว)ขนาด 10 x 12 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ พร้อมไฟล์

-ภาพถ่ายหมู่ขนาด 10 x 24 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ พร้อมไฟล์

หากต้องการภาพเพิ่มจากนี้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ติดต่อได้ที่ซุ้มถ่ายภาพ)

    2.คูปองรับชุดครุย และ คูปองรับวุฒิบัตร

หลักเกณฑ์ และระเบียบการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้ารับวุฒิบัตร

ข้อที่  1แพทย์ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร หลังชำระค่าใช้จ่ายแล้ว ขอยกเลิก การเข้าร่วมพิธี

จะไม่สามารถเรียกคืนเงินค่าลงทะเบียนใด ๆ ได้

ข้อที่ 2 หลังจากฝ่ายลงทะเบียนออกเอกสารแบบตอบรับการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล และไม่อนุญาตให้มีการโอนย้ายชื่อในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อที่ 3 กรณีแพทย์ฉุกเฉินรุ่นที่ 1-9 เข้าพิธีรับครุยจะได้รับเป็นเกียรติบัตรวุฒิบัณฑิตแทนเนื่องจากเคยได้รับวุฒิบัตรไปแล้ว

ข้อที่  4แพทย์ที่ ไม่ประสงค์เข้าร่วม พิธีรับวุฒิบัตรในงานประชุมวิชาการประจำปี

ขอรับหนังสือวุฒิบัตร/อนุมัติด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจได้ที่สำนักวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ  ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตร ราคา 800 บาท ติดต่อขอรับหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรได้ที่ ฝ่ายทะเบียน วิทยาลัยฉุกเฉิน

คุณเบญจมาศ ดีขามป้อม เบอร์โทรศัพท์ 0923647559 วันเวลาราชการ หรือติดต่อได้ที่ email: ACTEP2017@tcep.or.th

ขั้นตอนการปฏิบัติ ในการเข้าร่วมพิธีรับวุฒิบัตร

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ณห้องวิภาวดีบอลรูม ซี ชั้น Lobbyโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

 

ขั้นตอนที่ 1เข้ารายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนรับวุฒิบัตร บริเวณ Pre-Function area เพื่อรับคูปองสำหรับรับชุดครุย คูปองถ่ายภาพเดี่ยวระหว่างเวลา 08.00 – 10.00 น. เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2รับชุดครุยตามวิทยฐานะ เวลา 08.00 – 11.00 น.

ขั้นตอนที่ 3ถ่ายภาพเดี่ยว เวลา 08.00 – 12.00 น. เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 4ผู้เข้ารับวุฒิบัตรทุกท่านพร้อมกัน ณ บริเวณด้านข้าง (Exhibition Hall)
เวลา 13.00 น. (จัดแถวเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีการ)

ขั้นตอนที่ 5ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน

ขั้นตอนที่ 5คืนชุดครุย

ขั้นตอนที่ 6รับหนังสือวุฒิบัตรฉบับจริงบริเวณ Pre-Function area

***หมายเหตุ1.ผู้เข้ารับวุฒิบัตรทุกท่านโปรดตรงต่อเวลาในทุกขั้นตอน!!!

2. หากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มพิธีอย่างน้อย
3 ชั่วโมง ทางโทรศัพท์ 0923647559 หรือจุดรายงานตัวรับวุฒิบัตร

3. เนื่องจากชุดครุยแต่ละ Size มีจำนวนจำกัด ผู้เข้ารับวุฒิบัตรท่านใดมารายงานตัวก่อนจะได้สิทธิ์เลือกก่อน

4. “การถ่ายภาพเดี่ยว” เพื่อความรวดเร็วโปรดเตรียมตัวให้พร้อม เนื่องจากจะปิดบูธ ถ่ายภาพเดี่ยว เวลา 12.00 น.

5. ผู้ติดตาม (ครอบครัวของผู้เข้ารับวุฒิบัตร) สามารถเข้าร่วมพิธีได้ ซึ่งวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินได้จัดที่นั่งแถวสุดท้ายในห้องพิธีไว้รับรอง (เข้านั่งได้ตั้งแต่เวลา 12.30 – 12.45 น.) *** ไม่มีอาหารสำหรับผู้ติดตาม***

6. การแต่งกาย

6.1 สำหรับแพทย์ชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพผูกเนคไท (ไม่สวมสูท) กางเกงสแลค

สวมรองเท้าหุ้มส้น

6.2สำหรับแพทย์หญิง สวมชุดกระโปรงแบบสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น  

(ก่อนเข้าห้องพิธี ให้เก็บผมด้านขวา หรือรวบผมให้เรียบร้อย เพื่อให้เห็นใบหน้าได้ชัดเจนเมื่อถ่ายภาพ) 

7.ไม่ควรนำสัมภาระเข้าในห้องพิธี ขอให้ฝากสัมภาระไว้กับญาติ เนื่องจากวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินไม่มีจุดบริการรับฝากของสำหรับผู้เข้ารับวุฒิบัตร