คู่มือ e-Logbook สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

 

Download e-Logbook

 

สำหรับ Resident

การสมัครเข้าใช้งานสำหรับ resident

  1. กรณียังไม่มี user account : สมัคร user account
  2. login
  3. เข้าหน้า รายชื่อสถาบันฝึกอบรม คลิกชื่อสถาบัน ที่ต้องการ
  4. คลิกที่ Request group membership
  5. บันทึกข้อความขอสมัคร กด join
  6. รอการอนุมัติจากอาจารย์ประจำสถาบัน

การบันทึก e-Logbook procedure

  1. login
  2. เข้าหน้า e-Logbook -> บันทึก e-Logbook procedure

การเรียกดูรายการ e-Logbook ที่เคยบันทึก (e-Logbook history)

  1. login
  2. เข้าหน้า ข้อมูลผู้ใช้ -> e-logbook records
Image: 
Download คู่มือ e-Logbook