ประกาศเลื่อนการประชุม AMTCEP2020 เป็นวันที่ 30 ก.ย.-2 ต.ค. 2563

Tags: 

จากสถานการณ์ของประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยที่ทางวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้มีการกำหนดการล่วงหน้าในการจัดประชุมวิาชการและพิธีมอบวุฒิบัตร/เกียรติบัตรประจำปี ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอมเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อันประกอบด้วยวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน แพทย์และพยาบาลฉุกเฉิน วิทยากร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่จัดงานอีกหลายฝ่าย ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในห้องประชุมและพื้นที่โดยรอบ อาจทำให้เกิดความใกล้ชิดกันได้ รวมถึงจะมีการเดินทางด้วยเครื่องบันโดยสาร ที่อาจจะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อได้ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายจากการติดเชื้อโรคดังกล่าวตามมาตรการรัฐบางไทย และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการจัดงานของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห้่งประเทศไทย จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการดังนี้

  1. เลื่อนการประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทๆฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ (The 4th Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians 2020) ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 ไปเป็นวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30-16:30 น.
  2. เลื่อนการจัดพิธีรับวุฒิบัตรและเกียรติบัตรของวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ไปเป็นวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00-16:30 น.
  3. กำหนดการและตารางการประชุมประจำวันเหมือนเดิม รวมทั้งสถานที่จัดงานและจัดนิทรรศการทางวิชาการ ใช้ห้องและพื้นที่โดยรอบเดิม ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอมเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  4. การติดต่อประสานในรายละเอียดต่างๆ ให้ใช้ช่องทางการสื่อสารเดิมกับผู้เกี่ยวข้องเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563