การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้ง 3 (The Third Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians 2019: 21st Century Emergency Care System)

การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้ง 3 (The Third Annual Meeting of Thai College of Emergency Physicians 2019: 21st Century Emergency Care System)

กำหนดการ

25-27 มีนาคม 2562

สถานที่

โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี

องค์ประกอบงานประชุม

  1. การประชุมวิชาการวูฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The Eighth Annual Conoference of Thai Emergency Physicians: 8th ACTEP)
  2. การประชุมใหญ่วุฒิบัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
  3. การประกวดและนำเสนองานวิจัยของบุคลากรกลุ่มต่างๆ

อัตราค่าลงทะเบียน

วิชาชีพ ก่อนวันที่ 10 มี.ค. 2562 ตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 2562 ลงทะเบียนหน้างาน
แพทย์ 5,000 บาท 5,500 บาท 6,000 บาท
พยาบาล 5,000 บาท 5,500 บาท 6,000 บาท
นักปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (Paramedic) 5,000 บาท 5,500 บาท 6,000 บาท
ผู้ปฏิบัติการอื่น 5,000 บาท 5,500 บาท 6,000 บาท

รายละเอียดการประชุม

AMTCEP2019