คำแนะนำการจัดทำไฟล์เอกสารประกอบการสมัครแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2562

การสมัครกำหนดให้ ผู้สมัครนำส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์นามสกุล .pdf ขนาดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 10 MB สามารถทำได้โดย:

  1. ใช้เครื่อง scanner scan เอกสาร
  2. ใช้ application บน smartphone ถ่ายภาพสร้างเอกสาร เช่น
    • iOS: Cam scanner
    • Android: Mobile doc scanner lite                                                                                                                                                                           

หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จากอาจารย์แพทย์ หรือจากผู้บังคับบัญชา ให้ถือมาด้วยตนเองในวันสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้อง scan ส่งเอกสาร

คำแนะนำในการสร้างไฟล์

  1. เลือก format เอกสารเป็น .pdf
  2. เอกสารที่เป็นข้อความ ควรเลือกสีที่ใช้เป็น black and white หรือ grayscale เพื่อให้ขนาดไฟล์ไม่ใหญ่เกินไป