การรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

ตามที่แพทยสภากำหนดให้มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ประจำปีการ'ฝึกอบรม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร วฉท. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑เมื่อวันที่ ๒๖มีนาคม๒๕๖๑ให้ก าหนดการรับสมัครและการคัดเลือกผู้สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ไว้ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.๑. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๑.๒. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะแล้วหรืออยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตามโครงการ เพิ่มพูนทักษะ

๑.๓. ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้ารับการ'ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (กรณีสมัครโดยมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือปลอดภาระการซดใช้ทุนกับหน่วยงานของรัฐ (กรณีสมัคร โดยไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ)

๒. กำหนดเวลา วันที่ ๑ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 2-2561