การรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจําบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจําปีการฝึกอบรม ๒๕๖๖ รอบที่ ๒