การประเมินผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ เพื่อการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสือนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2565

การลงทะเบียนเข้าระบบส่งงานวิจัย

 1. Login เข้าระบบ
 2. Enrol เข้า Emergency Medicine Research 2565 (enrolment key: research2022)

การส่งหัวข้องานวิจัย

 1. Login เข้าระบบ
 2. เข้า Emergency Medicine Research 2565
 3. Click ที่ link ส่งหัวข้องานวิจัย กดปุ่ม Answer questions
 4. บันทึกชื่องานวิจัย ภาษาไทย และอังกฤษ, หัวข้อ, ประเภทงานวิจัย \
 5. ตรวจสอบยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อบันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้
 6. กดปุ่ม Submit your answers เพื่อบันทึก
 7. ถ้าพบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ EMResearch@tcep.or.th

การส่งผลงานวิจัย

ผู้ทำวิจัยจะต้องส่งไฟล์ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์ผู้ตรวจจำนวน 2 ท่าน ในการตรวจครั้งแรก ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2565

 1. Login เข้าระบบ
 2. เข้า Emergency Medicine Research 2565
 3. ที่ section ส่งผลงานวิจัย เลือก ส่งงานวิจัยสำหรับอาจารย์ท่านที่ 1
 4. กดปุ่ม Add Submission
 5. บันทึก:
  1. รายละเอียดเพิ่มเติมให้อาจารย์ผู้ตรวจที่ช่อง online text
  2. Upload ไฟล์ผลงานวิจัย โดยการคลิกที่ปุ่ม Add ที่ห้วข้อ File submissions
 6. กดปุ่ม Save changes เพื่อบันทึก
 7. ที่ section ส่งผลงานวิจัย เลือก ส่งงานวิจัยสำหรับอาจารย์ท่านที่ 2 โดยจะต้อง upload ไฟล์สำหรับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านให้เหมือนกัน
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4.-6.

การแก้ไขผลงานวิจัย

หากต้องการแก้ไขผลงานวิจัย สามารถทำได้ภายในกำหนดเวลา

 1. ไปที่ link ส่งผลงานวิจัยที่ต้องการแก้ไข
 2. กดปุ่ม Remove submission
 3. กด continue เพื่อยืนยัน
 4. ทำการส่งผลงานวิจัย ตามขั้นตอนการส่งผลงานวิจัยอีกครั้ง

การตรวจสอบผลการตรวจงานวิจัย

 1. เมื่อผลการตรวจได้รับการเผยแพร่แล้ว ผู้ส่งสามารถตรวจสอบผล ได้ที่ activity ส่งงานวิจัยสำหรับอาจารย์แต่ละท่าน