ประกาศรายชื่อแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ ที่สอบผ่านการสอบ Short answer essay ปีการสอบ ๒๕๖๖

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินผลสอบ Short answer essay ประจำปีการสอบ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นั้น ทางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้มีมติให้มีแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ ๒ สอบผ่านการสอบ Short answer essay จำนวน ๑๑๔ คน ดังรายละเอียดตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้