update การใช้งานระบบ e-Logbook [2017-05-24]

Tags: 

Update การใช้งานระบบ e-Logbook

  1. เปลี่ยนจากการบันทึกตามสถาบันของผู้บันทึก เป็นกลุ่มผู้ใช้ (User group)
  2. กำหนดสิทธิ์การใช้งาน อาจารย์ประจำสถาบัน (moderator) และ แพทย์ประจำบ้าน (member)
  3. ปรับเปลี่ยนการให้สิทธิ์ user moderator
  4. คู่มือการใช้งานระบบ e-Logbook