6 แพทย์หญิง เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ

วาระ: 
2565-2567
หมายเลข: 
6
คำนำหน้า: 
แพทย์หญิง
ชื่อ นามสกุล: 
เกษศิรินทร์ พุฒิโชติ
อายุ: 
46ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
แพทยศาตร์บัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช วว.เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิค คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
ว.28321
คุณวุฒิ: 

วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
วว.เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิค คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.ภุูมิพลอดุลยเดช
ตำแหน่ง: 
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผลงานสำคัญ: 

คณะผู้จัด EMTox เหรัญญิก คณะกรรมการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉิน สมัยที่ 3

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

นโยบายแพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล มุ่งสืบต่อนโยบาย 1. จัดประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2. จัดทำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล 3. จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) สำหรับแพทย์ 4. การสื่อสารให้ความรู้แก่แพทย์และแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook live 5. นำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยร่วมเป็น สมาชิกสมาพันธ์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสากล (IFEM) 6. การดำเนินงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนา 1. ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ฉุกเฉินให้เหมาะสม 2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์ฉุกเฉิน ( Job description) ให้มีความชัดเจน 3. กำหนดกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและเป็นที่ยอมรับ 4. การนำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเข้าสู่ฐาน TCI 1 5. การศึกษาต่อเนื่องแบบเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย ( Online Webinar ) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1. สนับสนุนให้มี ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมให้มีการยอมรับในศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้มากขึ้น 2. จัดการฝึกอบรมอนุสาขาทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3. เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น ราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย