4 นายแพทย์ อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

วาระ: 
2565-2567
หมายเลข: 
4
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
อายุ: 
45ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
40463
คุณวุฒิ: 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
โรงพยาบาลแพร่
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
ผลงานสำคัญ: 

- Advanced Cardiovascular Life Support (Director course)
- Basic Life Support (Instructor course)
- Instructor Director Emergency Medical service
- รางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- โล่รางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- รางวัลบุคลากรที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนและคุณูปการต่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

นโยบายแพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล
มุ่งสืบต่อนโยบาย
1.จัดประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี
2.จัดทำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล
3.จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) สำหรับแพทย์
4.การสื่อสารให้ความรู้แก่แพทย์และแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook live
5.นำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยร่วมเป็น สมาชิกสมาพันธ์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสากล (IFEM)
6.การดำเนินงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้

มุ่งพัฒนา
1.ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ฉุกเฉินให้เหมาะสม
2.กำหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์ฉุกเฉิน (Job description) ให้มีความชัดเจน
3.กำหนดกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและเป็นที่ยอมรับ
4.การนำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเข้าสู่ฐาน TCI 1
5.การศึกษาต่อเนื่องแบบเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย (Online Webinar)

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
1.สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมให้มีการยอมรับในศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้มากขึ้น
2.จัดการฝึกอบรมอนุสาขาทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
3.เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น ราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย