8 นายแพทย์ บริบูรณ์ เชนธนากิจ

วาระ: 
2565-2567
หมายเลข: 
8
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
บริบูรณ์ เชนธนากิจ
อายุ: 
53ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
18251
คุณวุฒิ: 
  • วว เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา
  • อว เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา -อว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่ง: 
อาจารย์ประจำภาควิชา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสาตราจารย์
ผลงานสำคัญ: 
  1. หัวหน้าภาควิขาเวขศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ กันยายน 2556 ถึง กันยายน 2564
  2. อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการฝึกอบรม 2552 ถึง ปัจจุบัน
  3. ผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2559- 2561 และ วาระ 2561-2563
  4. ร่วมดำเนินการในฐานะ “แพทย์อำนวยการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ”ในเขตบริการสุขภาพเขตที่ 1 ตั้งแต่ 2559 ถึง ปัจจุบัน
  5. อนุกรรมการฉุกเฉินการแพทย์ ตั้งแต่ เมษายน 2562 ถึง ปัจจุบัน
  6. ผู้ตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โดยแพทยสภา ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2555
  7. ผู้ตรวจประเมินหลักตามแนวทาง WFME วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย โดยแพทยสภา ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2561
  8. ผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2564
นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

นโยบายแพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล

มุ่งสืบต่อนโยบาย 1. จัดประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2. จัดทำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล 3. จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) สำหรับแพทย์ 4. การสื่อสารให้ความรู้แก่แพทย์และแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook live 5. นำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยร่วมเป็น สมาชิกสมาพันธ์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสากล (IFEM) 6. การดำเนินงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้

มุ่งพัฒนา 1. ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ฉุกเฉินให้เหมาะสม 2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์ฉุกเฉิน ( Job description) ให้มีความชัดเจน 3. กำหนดกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและเป็นที่ยอมรับ 4. การนำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเข้าสู่ฐาน TCI 1 5. การศึกษาต่อเนื่องแบบเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย ( Online Webinar )

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1. สนับสนุนให้มี ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมให้มีการยอมรับในศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้มากขึ้น 2. จัดการฝึกอบรมอนุสาขาทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3. เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น ราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย