9 นายแพทย์ ประกิจ สาระเทพ

วาระ: 
2565-2567
หมายเลข: 
9
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
ประกิจ สาระเทพ
อายุ: 
41ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
31281
คุณวุฒิ: 

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา แพทยสภา

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 3) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
ตำแหน่ง: 
1) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 2)รองผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 3) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 13
ผลงานสำคัญ: 
  1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1เป็นหัวหน้าทีมกู้ชีพจังหวัดพังงาเข้าร่วมแข่งขันการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ “ EMS Rally 14 จังหวัดภาคใต้” วันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2549 ณ สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  2. ข้าราชการดีเด่น กลุ่มข้าราชการระดับ 1 - 5 ประจำปี 2549 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
  3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2549 จังหวัดพังงา
  4. รางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิชาการการส่งต่อระดับเขต 7 กระทรวงสาธารณสุข
  5. ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ปี 2550
  6. รางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอทีมกู้ชีพขั้นสูง โรงพยาบาลพังงา ในการประกวดทีมกู้ชีพขั้นสูงระดับเขต 7 กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554
  7. ผู้นำทีมกู้ชีพขั้นสูง โรงพยาบาลพังงา เป็นตัวแทนเขต 7 กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมการแข่งขัน EMS rally ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2554
  8. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ปี 2555
  9. รางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี 2560 จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2560
นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

มุ่งสืบต่อนโยบาย 1. จัดประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2. จัดทำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล 3. จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) สำหรับแพทย์ 4. การสื่อสารให้ความรู้แก่แพทย์และแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook live 5. นำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยร่วมเป็น สมาชิกสมาพันธ์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสากล (IFEM) 6. การดำเนินงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนา 1. ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ฉุกเฉินให้เหมาะสม 2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์ฉุกเฉิน ( Job description) ให้มีความชัดเจน 3. กำหนดกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและเป็นที่ยอมรับ 4. การนำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเข้าสู่ฐาน TCI 1 5. การศึกษาต่อเนื่องแบบเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย ( Online Webinar ) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1. สนับสนุนให้มี ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมให้มีการยอมรับในศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้มากขึ้น 2. จัดการฝึกอบรมอนุสาขาทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3. เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น ราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย