10 แพทย์หญิง ศรีสกุล ทิพย์กมล

วาระ: 
2565-2567
หมายเลข: 
10
คำนำหน้า: 
แพทย์หญิง
ชื่อ นามสกุล: 
ศรีสกุล ทิพย์กมล
อายุ: 
43ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
27997
คุณวุฒิ: 

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินในเครือ BDMS และแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินรพ.กรุงเทพเชียงใหม่
ตำแหน่ง: 
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ผลงานสำคัญ: 

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ.2563-2565

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

นโยบายแพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล
มุ่งสืบต่อนโยบาย
1. จัดประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี
2. จัดทำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล
3. จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) สำหรับแพทย์
4. การสื่อสารให้ความรู้แก่แพทย์และแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook live
5. นำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยร่วมเป็น สมาชิกสมาพันธ์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสากล (IFEM)
6. การดำเนินงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้
มุ่งพัฒนา
1. ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ฉุกเฉินให้เหมาะสม
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์ฉุกเฉิน ( Job description) ให้มีความชัดเจน
3. กำหนดกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและเป็นที่ยอมรับ
4. การนำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเข้าสู่ฐาน TCI 1
5. การศึกษาต่อเนื่องแบบเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย ( Online Webinar )
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
1. สนับสนุนให้มี ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมให้มีการยอมรับในศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้มากขึ้น
2. จัดการฝึกอบรมอนุสาขาทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
3. เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น ราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย