11 นายแพทย์ ปริวัฒน์ ภู่เงิน

วาระ: 
2565-2567
หมายเลข: 
11
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
ปริวัฒน์ ภู่เงิน
อายุ: 
38ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
37337
คุณวุฒิ: 

วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วว.เวชบำบัดวิกฤต

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง: 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานสำคัญ: 

กรรมการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2563-2565)

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

นโยบายแพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล มุ่งสืบต่อนโยบาย 1.จัดประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2.จัดทำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล 3.จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) สำหรับแพทย์ 4.การสื่อสารให้ความรู้แก่แพทย์และแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook live 5.นำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยร่วมเป็น สมาชิกสมาพันธ์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสากล (IFEM) 6.การดำเนินงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนา 1.ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ฉุกเฉินให้เหมาะสม 2.กำหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์ฉุกเฉิน ( Job description) ให้มีความชัดเจน 3.กำหนดกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและเป็นที่ยอมรับ 4.การนำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเข้าสู่ฐาน TCI 1 5.การศึกษาต่อเนื่องแบบเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย ( Online Webinar ) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1.สนับสนุนให้มี ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมให้มีการยอมรับในศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้มากขึ้น 2.จัดการฝึกอบรมอนุสาขาทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3.เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น ราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย