12 นายแพทย์ นภัสถ์ รัตนวงศา

วาระ: 
2565-2567
หมายเลข: 
12
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
นภัสถ์ รัตนวงศา
อายุ: 
38ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
38059
คุณวุฒิ: 

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
โรงพยาบาลป.แพทย์ จังหวัดนครราชสีมา
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
ผลงานสำคัญ: 

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

นโยบายแพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล

มุ่งสืบต่อนโยบาย
1. จัดประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี
2. จัดทำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล
3. จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) สำหรับแพทย์
4. การสื่อสารให้ความรู้แก่แพทย์และแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook live
5. นำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยร่วมเป็น สมาชิกสมาพันธ์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสากล (IFEM)
6. การดำเนินงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้
มุ่งพัฒนา
1. ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ฉุกเฉินให้เหมาะสม
2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์ฉุกเฉิน (Job description) ให้มีความชัดเจน
3. กำหนดกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและเป็นที่ยอมรับ
4. การนำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเข้าสู่ฐาน TCI 1
5. การศึกษาต่อเนื่องแบบเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย (Online Webinar)
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
1. สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมให้มีการยอมรับในศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้มากขึ้น
2. จัดการฝึกอบรมอนุสาขาทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
3. เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น ราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย