14 แพทย์หญิง ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล

วาระ: 
2565-2567
หมายเลข: 
14
คำนำหน้า: 
แพทย์หญิง
ชื่อ นามสกุล: 
ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล
อายุ: 
43ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
28347
คุณวุฒิ: 

1.clinical fellowship in Doctorheli, Japan 2.clinical fellowship in Disaster medicine, USA

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ตำแหน่ง: 
อาจารย์แพทย์
ผลงานสำคัญ: 

1.กรรมการฝ่ายวิชาการ วฉท.วาระ 2563-2565 2.อนุกรรมการฝ่ายแนวทางเวชปฏิบัติ วฉท. วาระ 2563-2565

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

นโยบายแพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล 1.มุ่งสืบต่อนโยบาย 1.1. จัดประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 1.2. จัดทำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล 1.3. จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) สำหรับแพทย์ 1.4. การสื่อสารให้ความรู้แก่แพทย์และแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook live 1.5. นำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยร่วมเป็น สมาชิกสมาพันธ์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสากล (IFEM) 1.6. การดำเนินงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ 2.มุ่งพัฒนา 2.1. ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ฉุกเฉินให้เหมาะสม 2.2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์ฉุกเฉิน ( Job description) ให้มีความชัดเจน 2.3. กำหนดกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและเป็นที่ยอมรับ 2.4. การนำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเข้าสู่ฐาน TCI 1 2.5. การศึกษาต่อเนื่องแบบเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย ( Online Webinar ) 3.มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3.1. สนับสนุนให้มี ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมให้มีการยอมรับในศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้มากขึ้น 3.2. จัดการฝึกอบรมอนุสาขาทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3.3. เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น ราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย