15 นายแพทย์ เกียรติชัย ดาวรัตนชัย

วาระ: 
2565-2567
หมายเลข: 
15
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
เกียรติชัย ดาวรัตนชัย
อายุ: 
38ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
37284
คุณวุฒิ: 

วว.เวชศาสตรฺฉุกเฉิน วว.เวชบำบัดวิกฤติ Diploma in clinical epidemiology and clinical statistics

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ตำแหน่ง: 
อาจารย์
ผลงานสำคัญ: 

-กรรมการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย -กรรมการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2565

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

นโยบายแพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล มุ่งสืบต่อนโยบาย 1. จัดประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2. จัดทำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล 3. จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) สำหรับแพทย์ 4. การสื่อสารให้ความรู้แก่แพทย์และแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook live 5. นำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยร่วมเป็น สมาชิกสมาพันธ์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสากล (IFEM) 6. การดำเนินงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนา 1. ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ฉุกเฉินให้เหมาะสม 2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์ฉุกเฉิน ( Job description) ให้มีความชัดเจน 3. กำหนดกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและเป็นที่ยอมรับ 4. การนำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเข้าสู่ฐาน TCI 1 5. การศึกษาต่อเนื่องแบบเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย ( Online Webinar ) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1. สนับสนุนให้มี ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมให้มีการยอมรับในศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้มากขึ้น 2. จัดการฝึกอบรมอนุสาขาทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3. เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น ราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย