17 นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม

วาระ: 
2565-2567
หมายเลข: 
17
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม
อายุ: 
36ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
39864
คุณวุฒิ: 

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
ผลงานสำคัญ: 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 นายแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พ.ศ. 2559 - 2563 หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน อนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559 – 2563 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน คณะทำงานภายใต้โครงการ The project for strengthening the ASEAN regional capacity on disaster health management สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน คณะทำงานพัฒนาเครื่องมือประสานความร่วมมือในการตอบสนองสาธารณภัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศอาเซียน

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

มุ่งสืบต่อนโยบาย 1. จัดประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2. จัดทำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล 3. จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) สำหรับแพทย์ 4. การสื่อสารให้ความรู้แก่แพทย์และแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook live 5. นำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยร่วมเป็น สมาชิกสมาพันธ์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสากล (IFEM) 6. การดำเนินงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนา 1. ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ฉุกเฉินให้เหมาะสม 2. กำหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์ฉุกเฉิน ( Job description) ให้มีความชัดเจน 3. กำหนดกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและเป็นที่ยอมรับ 4. การนำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเข้าสู่ฐาน TCI 1 5. การศึกษาต่อเนื่องแบบเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย ( Online Webinar ) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 1. สนับสนุนให้มี ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมให้มีการยอมรับในศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้มากขึ้น 2. จัดการฝึกอบรมอนุสาขาทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 3. เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น ราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย