16 นายแพทย์ รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี

วาระ: 
2565-2567
หมายเลข: 
16
คำนำหน้า: 
นายแพทย์
ชื่อ นามสกุล: 
รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี
อายุ: 
40ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
รพ.ขอนแก่น
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
34388
คุณวุฒิ: 

Master of Emergency management, Auckland university of Technology วูฒิบัตรเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
รพ.ขอนแก่น
ตำแหน่ง: 
ผชใผอกใภารกิจ พัฒนาและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและหัวหน้าศูนย์ส่งต่อ
ผลงานสำคัญ: 

หัวหน้าคณะแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล หัวหน้าคณะแพทย์ประจำ รพ.สนามวัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

นโยบายแพทย์ฉุกเฉินก้าวไกล มุ่งสืบต่อนโยบาย จัดประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี จัดทำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานสากล จัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical practice guideline) สำหรับแพทย์ การสื่อสารให้ความรู้แก่แพทย์และแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook live นำวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยร่วมเป็น สมาชิกสมาพันธ์เวชศาสตร์ฉุกเฉินสากล (IFEM) การดำเนินงานที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ มุ่งพัฒนา ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ฉุกเฉินให้เหมาะสม กำหนดบทบาทหน้าที่ของแพทย์ฉุกเฉิน ( Job description) ให้มีความชัดเจน กำหนดกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาลให้มีความเหมาะสมกับภาระงานและเป็นที่ยอมรับ การนำวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเข้าสู่ฐาน TCI 1 การศึกษาต่อเนื่องแบบเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย ( Online Webinar ) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนให้มี ความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมให้มีการยอมรับในศักยภาพของแพทย์ฉุกเฉินให้มากขึ้น จัดการฝึกอบรมอนุสาขาทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็น ราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย