2 แพทย์หญิง รพีพร โรจน์แสงเรือง

วาระ: 
2565-2567
หมายเลข: 
2
คำนำหน้า: 
แพทย์หญิง
ชื่อ นามสกุล: 
รพีพร โรจน์แสงเรือง
อายุ: 
55ปี
สำเร็จการศึกษาจาก: 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม: 
16779
คุณวุฒิ: 

ปริญญาบัตร
ปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ( 2528 – 2534 ) วุฒิบัตร วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ( 2536 – 2539 ) วุฒิบัตรเฉพาะทาง วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ( 2542 – 2544 ) อนุมัติบัตรเฉพาะทาง อนุมัติบัตรเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (2549) ศึกษาสาขาfellowship ของเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่ประเทศอเมริกา(Gainesville,USA) ณ Shands’ Hospital ,University of Florida ช่วงปีพศ.2550เป็นเวลา1ปี

สถานที่ปฏิบัติงานประจำ: 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ตำแหน่ง: 
รองประธานวิชาการ ประจำหลักสูตรหลังปริญญา
ผลงานสำคัญ: 
  1. บทบาทกรรมการสมาคม/สภาวิชาชีพ เลขานุการสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยระหว่างปี พศ.2549- 2551 เป็นกรรมการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีของวฉท ในปีพศ.2563-2564 เป็นกรรมการในหน่วยวิชาการและวารสารวิจัยของวฉท ในปีพศ.2563-2564

  2. รางวัลและผลงานเด่น รางวัลชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาผลของการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด non invasive กับผู้ป่วยหัวใจวายชนิดเฉียบพลันในห้องฉุกเฉิน รพ.รามาธิบดี ( A Prospective, randomized trial of non- invasive ventilator in acute congestive heart failure; The experience in Ramathibodi emergency department) เมื่อปีพศ.2552

  3. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 3.1. บรรณาธิการ หนังสืองานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อปี 2548-2552 3.2. บรรณาธิการ จดหมายข่าวทางวิชาการประจำเดือนของสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อปี 2547- 2548 3.3.Geriatric Emergency(ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย),2559.ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล -รพีพร โรจน์แสงเรือง. การรักษาผู้สูงอายุที่ได้รับบาดเจ็บ(Management of Trauma in the Elderly).ในจิราภรณ์ ศรีอ่อน ,รพีพร โรจน์แสงเรือง,ชายวุฒิ สววิบูลย์, บรรณาธิการ.ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย(Geriatric Emergency).พิมพ์ครั้งที่1.โครงการตำราวิชาการ;คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล;2560.หน้า 31-41.

-รพีพร โรจน์แสงเรือง. ภาวะฉุกเฉินทางระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ(Cardiovascular Emergency in the Elderly).ในจิราภรณ์ ศรีอ่อน ,รพีพร โรจน์แสงเรือง,ชายวุฒิ สววิบูลย์, บรรณาธิการ.ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย(Geriatric Emergency).พิมพ์ครั้งที่1.โครงการตำราวิชาการ;คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล;2560.หน้า 217-38.

-รพีพร โรจน์แสงเรือง. ภาวะฉุกเฉินทางระบบหายใจในผู้สูงอายุ(Pulmonary Emergency in the Elderly).ในจิราภรณ์ ศรีอ่อน ,รพีพร โรจน์แสงเรือง,ชายวุฒิ สววิบูลย์, บรรณาธิการ.ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย(Geriatric Emergency).พิมพ์ครั้งที่1.โครงการตำราวิชาการ;คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล;2560.หน้า 239-54. 3.4.เขียนและพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขานักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีพ.ศ.2559 3.5 ประธานหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่ 1กพ พ.ศ.2563ถึงพย.2563
3.6Geriatric Emergency(ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย),2564.ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล - รพีพร โรจน์แสงเรือง,ชวินทร์ สุเทพารักษ์. การดูแลทางเดินหายใจ(airway management).ในจิราภรณ์ ศรีอ่อน บรรณาธิการ.ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย(Geriatric Emergencies).พิมพ์ครั้งที่3.กรุงเทพ:บริษัทพี.เอ.ลีฟวิ่งจำกัด;2564 :หน้า 91-101. - รพีพร โรจน์แสงเรือง. ภาวะฉุกเฉินทางระบบหายใจ(Pulmonary Emergency).ในจิราภรณ์ ศรีอ่อน บรรณาธิการ.ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย(Geriatric Emergencies).พิมพ์ครั้งที่3.กรุงเทพ:บริษัทพี.เอ.ลีฟวิ่งจำกัด;2564 :หน้า 103-118. 3.7.Prasit Wuthisuthimethawee,Atchariya Pangma,Amir Khorram-Manesh Emergency and Disaster Management in Thailand Past, Present,and Future Status of Thai Emergency Medical Services (EMS), National Institute for Emergency Medicine of Thailand (NIEM) 1.Chapter Nine Hospital care, proficiency and education 107-129 Rapeeporn Rojsaengroeng 2.Chapter15 The role of voluntary organizations 227-235 - Rapeeporn Rojsaengroeng , Prasit Wuthisuthimethawee,Amir Khorram-Manesh 3.8 Yanasan A; Pongpamon N; Pattanarattanamole R; Rojsaengroeng R; Natsukawa T; Katsube T; et al.ARCH Project and the Global Initiatives of Disaster Health Management.Prehospital and Disaster Medicine. 2022;37(Suppl. 1):s11–s15.

นโยบาย และข้อความถึงเพื่อนสมาชิก: 

มีความตั้งใจในการพัฒนางานด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินทั้งวิชาการและงานบริการเพื่อสร้างมาตรฐานที่ดี