การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ

Primary tabs

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการยืนยันตัวตนบนบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์วิทยาลัย มีขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตนดังนี้

  • สมัครบัญชีผู้ใช้ หรือ login ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มี แล้วไปที่หน้าบัญชีผู้ใช้ พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน ที่หน้าลงทะเบียน ระบุวิชาชีพเป็น"แพทย์ฉุกเฉิน" โดยเอกสารยืนยันตัวตน (อย่างน้อย 1 รายการ) ได้แก่
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาอนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตร
  3. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล

สำหรับผู้ที่เคยยืนยันตัวตน และได้สิทธิ์สมาชิกสามัญแล้ว ขั้นตอนการสมัครเพื่อเข้ารับเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. 2561-2563 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

  1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
  2. ส่งข้อมูลการสมัครที่แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สมัคร โดยชื่อของผู้สมัคร และบัญชีผู้ใช้ในระบบจะต้องตรงกัน
  3. เมื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จะมี e-mail ยืนยันตอบกลับไป

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ election@tcep.or.th