แถลงการณ์ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เรื่อง แสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน

แถลงการณ์วิทยาลัย 1 แถลงการณ์วิทยาลัย 2

แถลงการณ์ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เรื่อง แสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน

จากเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงบริเวณห้องฉุกเฉินที่ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินและอุปกรณ์ การแพทย์ซึ่งจำเป็นต่อการช่วยชีวิตผู้เข้ารับบริการอื่น ๆ เสียหาย นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉินทั่วประเทศ วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรวิชาชีพ ของแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ขอแสดงจุดยืนเพื่อต่อต้านการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน โดยมีข้อเสนอแนะต่อ ผู้บริหารสถานพยาบาลและภาคประชาชนดังนี้

ผู้บริหารสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน ควร

  1. กำหนดนโยบายการไม่ยอมรับความรุนแรง ทั้งทางร่างกาย และวาจาในห้องฉุกเฉินของทุกสถานพยาบาล
  2. สร้างมาตรการ ในการรักษาความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน อย่างเป็นระบบ เช่นการจัดระบบควบคุมทางเข้า -ออก ให้มีความปลอดภัย มีการจำกัดการเข้า -ออก มีช่องทางการเข้าออกที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ การมีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย หรือมีช่องทางในการแจ้งเหตุด่วนกับตำรวจ
  3. ใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงภายในโรงพยาบาล

ภาคประชาชน ควร

  1. ขอให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยพึงตระหนักว่า บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องฉุกเฉิน มีหน้าที่ให้การรักษาผู้ป่วยตามลำดับความเร่งด่วน อย่างเป็นระบบโดยอาศัยองค์ความรู้ทางการแพทย์
  2. ขอให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยพึงตระหนักว่าห้องฉุกเฉินเป็นสถานที่ซึ่งเตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตกอยู่ใน “ภาวะเร่งด่วนและเป็นภยันตรายอันใกล้ต่อชีวิตเป็นสำคัญ ” ดังนั้นพึงหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการกระทำใดอันเป็นการรบกวนการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบในห้องฉุกเฉิน และงดเว้นการใช้ความรุนแรงในห้องฉุกเฉินทุกกรณี

แพทย์หญิงทิพา ชาคร ประธานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

Image: 
แถลงการณ์วิทยาลัย 1
แถลงการณ์วิทยาลัย 2