buy cialis best online

Primary tabs

  1. โอนเงินค่าสมัครสอบ 4,000 บาท ระบุเศษสตางค์ = 2 ตัวท้ายของเลขใบประกอบวิชาชีพ ที่

    บัญชี “วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เพื่อ อฝส.” ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 142-0-258540

  2. กรอกข้อมูลลงทะเบียน และแนบหลักฐานโอนเงินที่ แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้สมัครสอบภาคทฤษฎี ปีการสอบ 2563

  3. ตรวจสอบผลยืนยันการโอนเงิน และผลการพิจารณาคุณสมบัติที่ ตารางข้อมูลผู้สมัคร