ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 1-2