ประกาศสิ้นสุดการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉูกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๐ รอบที่ ๑

เรียน ผู้สมัครแพทย์ประจำบ้านทุกท่าน

ตามที่ แพทยสภา ได้ประกาศให้มีการรับสมัคร และคัดเลือก แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2561 รอบที่ 1 และวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ตามที่ทางวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศไว้  ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา 

บัดนี้ สถาบันฝึกอบรมทุกแห่ง ได้มีการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน จำนวนทั้งสิ้น 128 ตำแหน่ง ครบเต็มจำนวนศักยภาพแล้ว

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลือก และ ขอแสดงความเสียใจกับแพทย์ผู้ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นเป็นแพทย์ประจำบ้าน ทางวิทยาลัยขออภัยในความผิดพลาด ความล้าช้า และความขัดข้องในกระบวนการรับสมัคร จนถึงกระบวนการประกาศรายชื่อ มา ณ โอกาสนี้ 

สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้ง ตามประกาศแพทยสภา

สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก หากแพทยสภามีการเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านในรอบที่ 2 และทางสถาบันฝึกอบรมมีตำแหน่งเหลือ ทางวิทยาลัยจะประกาศให้ท่านทราบอีกครั้ง ขอให้ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก และยังสนใจเข้ารับการฝึกอบรมในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ติดตามข่าวสารจากทางวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย อย่างใกล้ชิด

ในการนี้ วิทยาลัยขอส่งแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็นในการสมัครและคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ขอให้ผู้สมัครตอบกลับแบบสอบถามใน email ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการสมัครและคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายแพทย์ภุมรินทร์  แซ่ล่ิ่ม

รองเลขาธิการวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย