[URGENCY] ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1.1 และ สถาบันที่รับสมัครในรอบ 1.2

ขอให้ผู้ที่ยังไม่รับการคัดเลือกและผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการคัดเลือกทุกคน ทั้งที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ เลือกสถาบันฝึกอบรมที่ยังมีตำแหน่งว่างและจะรับในรอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ โดยดำเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบรายชื่อสถาบันฝึกอบรม และตำแหน่งว่างที่เหลืออยู่ตามประกาศ
๒. [login เข้าเว็บไซต์วิทยาลัย](https://tcep.or.th/user)
๓. คลิกที่ My Application เลือกรายการข้อมูลการสมัครที่เคยบันทึกเอาไว้
๔. เลือกอันดับสถาบันที่ 4,5,6 ที่ต้องการสมัครไม่เกิน ๓ อันดับ ตามลำดับ
๕. เมื่อสมัครเรียบร้อยจะมี e-mail ยืนยัน และ link สำหรับการเข้ามาแก้ไขข้อมูลการสมัคร
๖. การแก้ไขรายละเอียดการสมัคร ผู้สมัคร สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลการสมัครได้ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 2560 หลังหมดเขตแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลการสมัครได้
๗. ข้อมูลการสมัคร จะถูกส่งให้สถาบันฝึกอบรมที่ผู้สมัครเลือกต่อไป
๘. ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารชุดจริงมาแสดง ที่สถาบันฝึกอบรม ในวันสัมภาษณ์คัดเลือก
๙. สอบถามเพิ่มเติมที่ [Discussion forum: การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน](https://tcep.or.th/forum/176) หรือ tcep.tmc@gmail.com
๑๐. หากพบปัญหาการใช้งานบนเว็บไซต์ ติดต่อ webmaster@tcep.or.th

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.) สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๖๑ รอบที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อรับการคัดเลือกในวันที่ ๔. ๖ และ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามลำดับต่อไป