รายละเอียดผลคะแนน

มีสมาชิกสามัญลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 229 คน จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 529 คน คิดเป็น 43.29%

จำนวนคะแนนเสียง 2,259 คะแนน

รายละเอียดคะแนนเสียง:

 1. หมายเลข 10: พันโท สุธี อินทรชาติ
  78% (178 votes)
 2. หมายเลข 18: นายแพทย์บริบูรณ์ เชนธนากิจ
  74% (170 votes)
 3. หมายเลข 6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิตรลดา ลิ้มจินดาพร
  70% (161 votes)
 4. หมายเลข 4: แพทย์หญิง สุธาพร ล้ำเลิศกุล
  69% (157 votes)
 5. หมายเลข 3: นายแพทย์ ชาติชาย คล้ายสุบรรณ
  66% (151 votes)
 6. หมายเลข 9: รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
  65% (149 votes)
 7. หมายเลข 11: พันเอก นายแพทย์ สุรจิต สุนทรธรรม
  64% (146 votes)
 8. หมายเลข 20: พลอากาศตรี เฉลิมพร บุญสิริ
  60% (138 votes)
 9. หมายเลข 8: นายแพทย์ อิสระ อริยะชัยพาณิชย์
  53% (122 votes)
 10. หมายเลข 17: นายแพทย์ ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี
  51% (116 votes)
 11. หมายเลข 1: นายแพทย์ ภานุวงส์ แสนสำราญใจ
  48% (110 votes)
 12. หมายเลข 14: นายแพทย์ ภุมรินทร์ แซ่ลิ่ม
  47% (107 votes)
 13. หมายเลข 12: แพทย์หญิง สุทธสินี เจียมประเสริฐ
  46% (106 votes)
 14. หมายเลข 2: นายแพทย์ ปณิธาน จริงจิตร
  37% (84 votes)
 15. หมายเลข 16: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดนุ เกษรศิริ
  34% (77 votes)
 16. หมายเลข 19: นายแพทย์ สุนทร ชินประสาทศักดิ์
  27% (61 votes)
 17. หมายเลข 5: นายแพทย์ ชายวุฒิ สววิบูลย์
  27% (61 votes)
 18. หมายเลข 7: นาวาเอก พิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร
  27% (61 votes)
 19. หมายเลข 15: ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง นพมณี ตันติเวทเรืองเดช
  25% (58 votes)
 20. หมายเลข 13: นายแพทย์ พร้อมพงศ์ โยธาราษฎร์
  23% (52 votes)

Image: