การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัย

การเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 'ให้จัดตั้งวิทยาลัยขึ้นเป็นองค์กรในสังกัดแพทยสภา เรียกว่า "วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย" เรียกโดยย่อว่า "วฉท." และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Thai College of Emergency Physicians" มีชื่อย่อว่า "TCEP" รวมทั้งให้มีเครื่องหมายวิทยาลัยและครุยวิทยฐานะสำหรับสมาชิกได้ตามระเบียบของวิทยาลัย...

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

ยื่นใบสมัครพร้อมรายละเอียด ในวันที่ ๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งมีคุณสมบัติ คือ 

๑.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑.๒ เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Pages