ประกาศรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2561-2563

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

  1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕
  2. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  3. เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต
  4. เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ผู้สมัครจะต้องส่งข้อมูลสมัครพร้อมรายละเอียด ในวันที่ 20 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2561 และส่งข้อมูลการสมัครออนไลน์ที่ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้สมัครผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เท่านั้น (ดูขั้นตอนการสมัคร )

ช่วงเวลา รับสมัคร: 20 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ election@tcep.or.th หรือ

คณะจัดการเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2561-2563:

  1. ประธาน: พลอากาศตรี นิพนธ์ รุทธพิชัยรักษ์ Niponrutha@yahoo.co.th‎ 0819251455
  2. เลขานุการ: แพทย์หญิงสาทริยา ตระกูลศรีชัย satariya.tra@mahidol.ac.th 0850470101
  3. กรรมการ: นายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ jirapong@narenthorn.or.th 0815328984
  4. กรรมการ: พันโท นิติ เมธีศิริวัฒน์ thaiman_x@yahoo.com 0845499100
  5. กรรมการ: แพทย์หญิง อภิชญา มั่นสมบูรณ์ apich_ja@yahoo.com 0818258715