การนำเสนอวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

ข้อมูลทั่วไป

 • จัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 – 16.00 น
 • นำเสนอผ่านระบบ https://zoom.us/ โดย แบ่งออกเป็น 10 ห้อง ตามหัวข้อวิจัยให้เวลานำเสนอ งานวิจัยละ 10 นาที โดยแบ่งเป็นนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 8 นาทีและตอบคำถาม 2 นาที
 • ผู้นำเสนอและกรรมการ ลงทะเบียนกับกรรมการกลางในแต่ละห้อง ณ เวลาเริ่มต้น 8.30 น หรือ 12.30 น และอยู่ในห้องตลอดการนำเสนอ เริ่มนำเสนอจริง 9.00 น และ 13.00 น
 • ผู้สนใจ สามารถเข้าออกห้องได้ตลอดเวลา โดยกรรมการจะปิดไมค์ และ อนุญาตให้เฉพาะกรรมการประจำห้องเป็นผู้ซักถาม

เกณฑ์การตัดสิน การนำเสนอวิจัย

 • แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
  • 30% มาจาก คะแนนรวมการตรวจวิจัย
  • กรณีที่ “ให้ทำการแก้ไข” จะใช้คะแนนประเมินหลังจากที่แก้ไขแล้ว
  • กรณี ผู้ตรวจตัดสินให้ “ไม่ผ่าน” และ เชิญผู้ตรวจท่านที่ 3 รวมประเมิน จะใช้ผลรวมคะแนนล่าสุดของ 3 ท่าน
  • กรณี ที่ได้ตีพิมพ์แล้ว จะให้คะแนนส่วนนี้ เต็ม
  • 70% มาจาก กรรมการประจำห้อง (โดยไม่รวมคะแนนจากกรรมการที่มาจากสถาบันเดียวกับผู้นำเสนอ) โดยเฉลี่ยคะแนนทุกท่านที่ให้คะแนน

รางวัลสำหรับผู้ชนะการนำเสนอ

ผู้ชนะการนำเสนอวิจัย อันดับ 1 ของแต่ละห้อง จะได้รับเชิญไปนำเสนอในงานประชุมของวิทยาลัย AMTCEP ในเดือน กันยายน 65 และ ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าว

รายชื่อห้อง และผู้นำเสนอวิจัย

Download (xlsx)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน 2565